หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม./ M.P.A.)  เป็นหน่วยงานระดับหลักสูตร ภายใต้คณะศิลปศาสตร์ เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2553  โดยมีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

       1. เพื่อผลิตผู้บริหารและนักปฏิบัติการมืออาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสามารถและศักยภาพในการประยุกต์ความรู้ด้านการศึกษานโยบายและการปริหารจัดการภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน องค์การ และสถาบันที่สังกัด  ซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนราชการทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล องค์กรภาคประชาชนและองค์กรการกุศล  องค์กรและสถาบันทางการเมือง รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจที่เกียวข้องและมีความสัมพันธ์กับภาครัฐ

        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารภาครัฐสมัยใหม่และนวัตกรรมความก้าวหน้าในด้านต่างๆผ่านความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  การผนึกกำลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  และการแก้ไขปัญหาสำคัญที่ท้าทายสังคมไทย  

         3.เพื่อหล่อหลอมและผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีความตระหนักและมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสำคัญด้านการบริหารภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของสารสนเทศ เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ  เศรษฐกิจและการค้า การเมืองและการปกครอง  สังคมวัฒนธรรม  และสังคมโลก

 

 

ปรัชญา

 

 

          ในกระบวนการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้มีความ ตระหนักและพิจารณาถึงความจำเป็นและความสำคัญของลักษณะพื้นฐานของสถาบันรัฐและการบริหารภาครัฐ  ทั้งใน ระดับสากลและท้องถิ่น  ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ    อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิวัฒนาการของการบริหารภาครัฐบาลเข้าสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์  สังคมฐานความรู้  สังคมข่าวสารและดิจิตัล  และสังคมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  บนพื้นฐานดังกล่าวการจัดการศึกษาและหลักสูตรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถตอบสนองอุปสงค์และความต้องการรูปแบบใหม่ๆที่กำหนดโดยเงื่อนไขของบริบทสังคมได้      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถสร้างคุณค่าและคุณูปการต่อกระบวนการทำงาน วิชาชีพเฉพาะและบริการสาธารณะ องค์การและการบริหารที่สังกัด ตลอดจนสถาบันธรรมาภิบาลภาครัฐที่เกื้อกูลและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

โดยหลักสูตร จะเน้นการหล่อหลอมหลักปรัชญาและอุดมการณ์สำคัญคือ

 

           ประการแรกเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตลักษณะสหวิทยาการที่สามารถบูรณาองค์ความรู้ในสาขา หลักๆเพื่อสร้างความเข้าใจรอบด้านและการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี นโยบาย และประยุกต์ปฎิบัติการ  ซึ่งสอด คล้องกับพื้นฐานของงานบริการในภาครัฐโดยทั่วไป 

           ประการที่สองเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ให้คุณค่ากับการผลิตนักบริหารและนักปฎิบัติาร     ที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของงาน องค์การ ชุมชน และสังคมได้  ศักยภาพและขีดความสามารถเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนี้พัฒนามาจากการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในหลักสูตร 

 

            ประการที่สามเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่สร้างคุณค่าเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้แนวคิด วรรณกรรม และการศึกษาค้นคว้าที่ก้าวหน้าและนำมาศึกษา ตรวจสอบ ทดสอบ และทดลอง    เพื่อสร้างความรู้ที่สามารถประยุกต์และต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการบริหารได้  ในภาพรวม หลักปรัชญาของหลักสูตรข้างต้นสามารถถ่ายทอดเป็นอัตลักษณ์คือ

 

“ บริหารรัฐกิจด้วยแนวคิดและการประยุกต์นวัตกรรม”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

       การผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางด้านการบริหารภาครัฐที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดีในการปกครองเพื่อสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์โดยผสมผสานระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของบริบทสังคมไทยได้อย่างลงตัวและเหมาะสมผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่อีกทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาและลักษณะวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะช่วยสื่อสารและส่งเสริมอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ องค์ความรู้ รวมถึงสำนึกด้านสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 

 

พันธกิจ

 

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.