หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   มาตรฐานหลักสูตร   >   มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
 
มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

มาตรฐานหลักสูตร

< กลับหน้ารวมมาตรฐานหลักสูตร
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
วันที่: 03 มี.ค 2560 
 
 


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ข้างต้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ดำเนินการดังนี้

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2558
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 

ข้อที่ 12.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
       12.3.2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทาง
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กันต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 

คุณสมบัติที่กระทรวงศึกษาระบุ

       1. อาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอกทาง
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กันต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.       ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
2.       ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
3.       รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  

       2. ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.       ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
2.       ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
3.       รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
 
       3. งานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1.       ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
ผลงานวิชการ
·       พิชิต รัชตพิบุลภพและดวงตา สราญรมย์. 2559. คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. Vol 5(1) มกราคม-มิถุนายน 2559: 118-127.
·       พิชิต รัชตพิบุลภพ. 2559. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร. วารสารพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า. Vol 14(1) มกราคม-เมษายน 2559: 99-120.

2.       ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
ผลงานวิชการ
·       เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์. 2560. ความคาดหวังของประชาชนต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี.วารสารวิจัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่ 20ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2560.
·       เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์. 2557. การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557.

3.       รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
ผลงานวิชการ
·       ดวงตา สราญรมย์ (วิจัยร่วม). 2557. การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 8  ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2557.
·       ดวงตา สราญรมย์ (วิจัยร่วม). 2558. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558.
·       ดวงตา สราญรมย์และพิชิต รัชตพิบุลภพ. 2559. คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559: 1188-127.
·       ดวงตา สราญรมย์ (วิจัยร่วม). 2560. การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่11 ฉบับที่2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2560.     

 

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.