หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มีมาตรฐานหลักสูตรดังนี้


          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
              รับทราบการให้ความเห็นชอบ “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
              ณ. วันที่ 6 กันยายน 2553

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
               รับรองคุณวุฒิ “ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
               วิทยาลัยราชพฤกษ์ รหัส 50195 อัตราเงินเดือน 16,040 – 18,040 บาท
               เลขที่รับรอง นร. 1004.3/133 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

           สภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
               รับรองมาตรฐาน “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
               ณ. วันที่ 8 พฤษภาคม2556หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(M.P.A)
 
จุดเด่น

- คิดจะเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันที
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์/อาทิตย์
สามารถเรียนจบ Course Work ได้ใน  3  ภาคเรียน
- ค่าหน่วยกิตสามารถ ผ่อนชำระได้
- ค่าหน่วยกิตสามารถนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดได้


กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 - ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 - เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศที่วุฒิสภา
 - กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
 - กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม “สัมมนาวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่”
 - กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม “การให้ความรู้แก่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี”
 - กิจกรรมอบรมวิชาการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยว”
 - กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงค์โปร์ , เกาหลีใต้ , จีน , เวียดนาม


 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-4326101 ต่อ 4710,4712 : คุณ อริสราภ์ ทะสุวรรณ
โทร. 085-8448585 : ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหานิสิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
          ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-223 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
921-214 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
  921-216 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-219 สภาพแวดล้อมของการบริหารองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารองค์การ 3 (3-0-6)
921-101 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตศึกษา 3 (3-0-6)
รวม 12/15 12/15  
       
ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-211 ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
921-215 การตลาดทางการเมืองและการปกครอง การตลาดทางการเมืองและการปกครอง 3 (3-0-6)
921-218 การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผล
การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผล
3 (3-0-6)
  921-403 วิทยานิพนธ์ 1 --- 3 (135)
รวม 12 9  
       
ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนฤดูร้อน
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-3XX --- วิชาเอกเลือก 1 3 (3-0-6)
รวม   3  
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-221 การจัดการโครงการ การจัดการโครงการ 3 (3-0-6)
921-222 การตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ การตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-3XX --- วิชาเอกเลือก 2 3 (3-0-6)
921-406 วิทยานิพนธ์ 2 --- 6 (270)
รวม 12 9  
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชาแผน ก 2 รายวิชาแผน ข หน่วยกิต
921-213 ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
องค์การ
ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหาร
องค์การ
3 (3-0-6)
921-217 การคลังสาธารณะ การคลังสาธารณะ 3 (3-0-6)
921-220 สัมมนาประเด็นองค์การและการบริหารภาครัฐ สัมมนาประเด็นองค์การและการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6)
921-407 วิทยานิพนธ์ 3 --- 3 (135)
921-405 --- การค้นคว้าอิสระ 6 (270)
รวม 12 15  

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.