หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสาร   >   มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
ข่าวสาร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสาร

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข่าววันที่: 05 ต.ค. 2562 
 
 

​”ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สามารถผลิตบุคลากรไปทำงานรับใช้สังคมไทยในทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม./ M.P.A. ) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดเผยว่า จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558” ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปิดหลักสูตรลงเนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่หลักสูตร M.P.A. ราชพฤกษ์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 แล้ว เนื่องด้วยคุณสมบัติและศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งมีระบบการบริหารงานหลักสูตรได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยทางหลักสูตรได้ตระหนักและพิจารณาถึงความจำเป็นของการบริหารภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงออกแบบเนื้อหารายวิชาและหมวดวิชาให้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์อันส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาที่สามารถสร้างสรรแนวคิดที่ทรงคุณค่าและก่อให้เกิดคุณูปการต่อกระบวนการทำงานในหน่วยงานที่สังกัดและพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งยังสามารถผสานทักษะความรู้ในเชิงพหุวิชาเพื่อรับมือกับความซับซ้อนและความหลากหลายของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น สมดังปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “บริหารรัฐกิจด้วยแนวคิดและการประยุกต์นวัตกรรม”

​หลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาที่มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าที่อื่นคือรายวิชาการตลาดทางเมืองและการปกครอง รายวิชาการตลาดสำหรับการบริการสาธารณะและรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
​หลักสูตรของเราโดดเด่นทั้งในเรื่องของการออกแบบและเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาอย่างเป็นระบบ และศักยภาพของบุคลากรผู้ถ่ายทอด เริ่มจากรายวิชาการตลาดทางการเมืองและการปกครองที่ถือได้ว่าเป็นรายวิชาที่เปิดสอนขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างระหว่างศาสตร์ทางด้านการตลาดกับศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งอธิบาย เกี่ยวกับกระบวนการในการเข้าสู่อำนาจรัฐของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการตลาดทางการเมือง
​เมื่อผู้รับสมัครเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายรัฐแล้ว วิชาการตลาดสำหรับการบริการสาธารณะจะต่อยอดให้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานโดยใช้นโยบายสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนโดยนำการตลาดมาปรับใช้ ขณะที่รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยสนับสนุนการทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการอยากรู้ ต้องการแก้ปัญหา คาดการณ์ความต้องการในอนาคตตามหลักวิชาการ
​“สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้รับคือ กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการวิจัย จากนั้นจึงนำผลจากกระบวนการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้”
​เมื่อกล่าวถึงความคืบหน้าของการพัฒนาเนื้อหารายวิชาว่า รายวิชาวิธีระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดทำคู่มือการพัฒนารูปแบบและข้อเสนองานวิจัย ซึ่งพัฒนาโดย รศ. ดร. โกวิทย์ กังสนันท์ อดีตประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรของเรา โดยคู่มือดังกล่าวจะฝึกฝนความสามารถของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอวิจัยอย่างเป็นระบบและผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่เคยคุ้นเคยหรือไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีการนำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคใหม่
​“ต่อให้ในอนาคตรูปแบบการบริหารงานภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมหรือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แต่เราเชื่อว่า M.P.A. ราชพฤกษ์ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว เพราะหลักสูตรเรามีองค์ประกอบ 2 อย่างที่สำคัญประกอบกัน คือ ศักยภาพของบุคคลากรและระบบการทำงาน เมื่อคนและระบบพร้อม ความไม่แน่นอนของอนาคตจึงไม่อาจส่งผลกระทบต่อเรา หลักสูตรเราจึงพร้อมที่จะผลิตบุคคลกรเพื่อรับใช้ต่อสังคมและประเทศชาติ” ผศ.ดร.พิชิต กล่าวทิ้งท้าย

http://www.pheupuangchon.com/58404

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.