หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสาร กิจกรรม คณาจารย์ e-Learning มาตรฐานหลักสูตร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 •  
   

   

  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  ตำแหน่งงาน
  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ตำแหน่งวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ
  1.นโยบายสาธารณะ

  2.การตลาดทางการเมือง  
  3. การตลาดบริการสาธารณะ  
  4. การคลังงบประมาณ
     

    ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  วุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

  ระดับปริญญาตรี (น.บ.) คณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ระดับปริญญาโท (บธ.ม.) สาขาวิชาการเงิน – การตลาด
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ระดับปริญญาโท (รป.ม.) สาขาวิชาการจัดการสำหรับนักบริหาร (เกียรตินิยม)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ระดับปริญญาเอก (ปร.ด) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
  อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 วาระ
  คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง
  สำนักงบประมาณรัฐสภา สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  การเผยแพร่บทความทางวิชาการ
  • พิชิต รัชตพิบุลภพ; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และศิริพร สัจจานันท์. 2563. การวิเคราะห์ตลาดที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินและมาตรการแทรกแซงของรัฐบาล. วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. Vol 34(109) มกราคม-มีนาคม 2563: 88-96.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพ,สุวิมล เฮงพัฒนาและดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2562. การกระจายรายได้และทรัพย์สินในประเทศไทย: การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำจำแนกตามชนชั้น. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Vol 6(1) มกราคม-มิถุนายน 2562: 35-48.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพและดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2561. การวิเคราะห์คะแนนสรุปการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Vol 9(18) กรกฏาคม-ธันวาคม 2561: 91-108.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพและดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2560. การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. Vol 31(99) กรกฏาคม-กันยายน 2560: 247-259.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพและดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2559. การจัดสรรของงบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาลไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. Vol 10(3) กันยายน-ธันวาคม 2559: 227-244.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพและดวงตา สราญรมย์. 2559. คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. Vol 5(1) มกราคม-มิถุนายน 2559: 118-127.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพ. 2559. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร. วารสารพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า. Vol 14(1) มกราคม-เมษายน 2559: 99-120.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพและดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2557. ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด. วารสารพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า. Vol 12(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2557:52-76.
  •  
  •  พิชิต รัชตพิบุลภพ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และดารุณี พุ่มแก้ว. 2557. ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น กรณีศึกษา อปท. ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารรัฐศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Vol. 35(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2557:155-183.
  •  
  • พิชิต รัชตพิบุลภพและดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2556. การคลังท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. Vol. 11(1) มกราคม-มิถุนายน 2556: 111-135.
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
  ตำแหน่งงาน
  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ตำแหน่งวิชาการ
  รองศาสตราจารย์
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ
  องค์การและการจัดการ
  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

    รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
  วุฒิการศึกษา
  ปี 2513  ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) การศึกษาบัณฑิต (มัธยมศึกษา)
  วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม 
  ปี 2517  ระดับปริญญาโท (พบ.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปี 2526  ระดับปริญญาเอก (Ph.D.)  Political Science
  Indiana University, Bloomington, U.S.A.   
   
  ประวัติการทำงาน
  2542 – 2547กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  2548 – 2549 ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  2542 – ปัจจุบัน อนุกรรมการวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช
  2543 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.
  2547– ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหาร สำนักงานกองทุนการวิจัย (สกว)
  2547 – 2550  คณบดีคณะพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒฯบริหารศาสตร์ (NIDA)
  2555 – 2556   อนุกรรมการวิชาการและวิจัยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

  ผลงานวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์      
  1.      โกวิทย์ กังสนันท์และคณะ.โครงการวิจัยทิศทางการบริหารงานของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565). กรุงเทพ: 2558. รายงานการวิจัยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2.      โกวิทย์ กังสนันท์. 2559.Public Sector Reforms to Fight Corruption in Thailand: Institutional Dilemmas and Challenges. NACC Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.
  3. Kowit Kangsanan. 2015.The Social Science Research in Thailand: Development, Constraints and Challengesin Mishra, R.K., Raveendran, J. and Jehangir, K.N. eds. Social Science Research In India and the World. Delhi, India: Routledge.
  4. โกวิทย์ กังสนันท์และคณะ. 2558.โครงการวิจัยทิศทางการบริหารงานของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565). กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  5.โกวิทย์ กังสนันท์. 2557.ก้าวข้ามการบริหารทรัพยากรมนุษย์: คนในมุมมองศีลธรรมของการบริหาร. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557: 69-90.
  6.Kowit Kangsanan. 2013. The Policy Capacity for Sustainable Development in Developing Countries. ISSF Proceedings of the International Symposium on a Sustainable Future, Mumbai, Republic of India.
  7.โกวิทย์ กังสนันท์. 2555. ประชาชนและสาธารณะควรได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิรูปภาครัฐไทย. การประชุมวิชาการประจำปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
  ตำแหน่งงาน
  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ตำแหน่งวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ
  องค์การและการจัดการ
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

    ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
  วุฒิการศึกษา
  ปี 2520  ระดับปริญญาตรี  (ศศ.บ.) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปี 2549 ระดับปริญญาโท (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  ปี 2552  ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
   
  ประวัติการทำงาน
  - ผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพฯ  เขตพญาไท 
  - นักวิชาการประกันสังคม
  - เจ้าหน้าที่ปกครอง

  ผลงานวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์     
  1. เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี: 2555. รายงานการวิจัย
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์.
  2. เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์.ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดหลักสูตร
      รัฐประศาสนศาสตร-มหาบัณฑิต (M.P.A.) วิทยาลัยราชพฤกษ์. นนทบุรี: 2555. รายงานการวิจัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยราชพฤกษ์.
  3. เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์.การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี: 2556. รายงานการวิจัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
  4. เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์.ความคาดหวังของประชาชนต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี.นนทบุรี:2557.รายงานการวิจัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
  5.เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์. 2560. ความคาดหวังของประชาชนต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี.วารสารวิจัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่ 20ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560.
  6.เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์.2557. การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 33ฉบับที่ 3กันยายน-ธันวาคม 2557.
  7.เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์. 2557. ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-มหาบัณฑิต (M.P.A.) วิทยาลัยราชพฤกษ์. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
  8.เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์. 2556. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารและการพัฒนา วันที่ 4 สิงหาคม 2556 : หน้า 498-507: พ.ศ.2555
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.